Pebble Time Round از ۸ نوامبر برای خرید در دسترس خواهد بود

Pebble Time Round از ۸ نوامبر برای خرید در دسترس خواهد بود اگر از ساعت هوشمند Time Round جدیدترین ساخته کمپانی Pebble خوشتان آمده است، باید بگویم که شما می توانید از ۸ نوامبرمشخصات سیستم کامپیوتر