اعلام زمان برگزاری استارتاپ ویکند بوشهر

اعلام زمان برگزاری استارتاپ ویکند بوشهر دومین استارتاپ ویکند بوشهر با همکاری مرکز شتابدهی نوآوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر از روز چهارشنبه ۴ آذر ماه لغایت جمعه ۶جدیدترین اخبار موبایل