شرکت هوآوی با همکاری لایکا به دنبال دوربین بهتر خواهد بود

شرکت هوآوی با همکاری لایکا به دنبال دوربین بهتر خواهد بود شرکت موفق هوآوی از کشور چین با همکاری شرکت بزرگ آلمانی با نام لایکا قصد دارد تا سیسیتم عکاسی دربین های موبایل