تِک شو: زمین از ایستگاه فضایی در شب چگونه است؟

تِک شو: زمین از ایستگاه فضایی در شب چگونه است؟ درود بر شما. تا به حال عکس ها و شاید فیلم های زیادی از زمین دیده باشید. زمین، این کره ی آبیقیمت گوشی سونی