دوربین هایی با قابلیت دیدن زیر پوسته اجسام به زودی بر روی تلفن های هوشمند

دوربین هایی با قابلیت دیدن زیر پوسته اجسام به زودی بر روی تلفن های هوشمند دانشگاه واشنگتون به همراه مایکروسافت طی تحقیقاتی دوربینی را توسعه دادند که می تواند زیر پوست یک میوه را ببیند تا متوجهگوشی های جدید