اجرای برنامه های شرکت مایکروسافت در سیستم عامل اندروید امکان پذیر شد

اجرای برنامه های شرکت مایکروسافت در سیستم عامل اندروید امکان پذیر شد دیگر دیدن برنامه های شرکت مایکروسافت در سیستم عامل اندروید تعجب ندارد چرا که اجرای برنامه های شرکت مایکروسافت در سیستم عامل