آنباکسینگ گوگل Nexus 5X

آنباکسینگ گوگل Nexus 5X بعد از گذشت هفتم مهر ماه و معرفی جدیدترین نکسوزهای گوگل با نام های Nexus 6P و Nexus ۵X کسانی که گوشی ها راقیمت سیستم کامپیوتر

آنباکسینگ گوگل Nexus 6P

آنباکسینگ گوگل Nexus 6P بعد از گذشت چند هفته از معرفی سوگولی های جدید گوگل با نام های Nexus 6P و Nexus ۵X حال کم کم به زمان عرضهقیمت سیستم کامپیوتر