اپل:یک سری از آداپتورها باید برگردانده و تعویض شود!!

اپل:یک سری از آداپتورها باید برگردانده و تعویض شود!! آیا آداپتور های شارژ‌های اپل را که شاخه های سر آن ها قابل تعویض بودرا هنوز دارید؟ سر این آداپتور ها قابل