اوباما: ما باید دست از پرستش گوشی‌های خود برداریم

اوباما: ما باید دست از پرستش گوشی‌های خود برداریم

وقتی اوباما در ژانویه‌ی سال ۲۰۰۹ به ریاست جمهوری نائل شد، انقلاب گوشی هوشمند تازه در حال پا گرفتن بود. اوباما مانند

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.