بایگانی برای دسته بندی' زباله الکترونیکی' .

نوآوری هایی در تکنولوژی سبز:

  همانطوری که امروزه استفاده از ابزارهای تکنولوژی کار رابرای انسان ها بسیار ساده تر از قبل کرده است اما همانطور هم ممکن است خطراطی را برای زندگی او به همراه داشته باشد و اگر خوب به آن پرداخته نشود خساران محیطی را برای انسان خواهد داشت. یکی از این مواردی که باید به آن […]