ایران کشوری با فرهنگ غنی و صاحب تمدن درخشان است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.