ممنوعیت خرید هواپیمای مسافری برای ایران لغو شد

افکار نیوز

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.