مازاد عرضه در بازار به قیمت نفت فشار می آورد

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.