سازمان ملل: یمن در آستانه فروپاشی است

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.