روبینیو به گوآنگژو پیوست

ایسنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.