ترافیک در مسیر کندوان نیمه سنگین اما روان است

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.