ترافیک جاده تهران مشهد در محدوده استان سمنان نیمه سنگین شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.