بعد از کاری که با ایتالیا کردم، هیچ حس بدی ندارم/ به آباته گفتم که زمان برای من به پایان رسیده

بانک ورزش

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.