اشرف غنی: پاسخ جنگ طلبان را خواهیم داد

پایگاه هم اندیشی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.