ابراز اطمینان زنگنه از همراهی اوپک با افزایش تولید نفت ایران

شانا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.